תנאי שימוש באפליקציית "בוקאיט" ("BOOKIT")

 

בוקאיט (להלן: "החברה") מספקת פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת, לספקי שירות שונים (להלן: "ספקי שירות") להציע שירותיהם השונים למשתמשים הרשומים באפליקציה (להלן: "המשתמש/ים" ו/או "צרכן/ני השירות"), ולתאם בין נותן השירות למשתמש מועד לקבלת שירות, וכן מספקת פלטפורמת תשלום באשראי (להלן: "האפליקציה"). תנאי שימוש אלו ("התנאים" או "תנאי השימוש") חלים על כל גישה או שימוש באפליקציה או בשירותים. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם שימוש באפליקציה והמשתמשים נדרשים להסכים לאמור בהם טרם שימושם באפליקציה.

 

התנאים חלים על כל משתמש העושה שימוש באפליקציה, מכל סוג שהוא, על כל חלקיה. בהתקנת האפליקציה ושימוש בכל שירות המוצע בה (לרבות אך לא רק: רישום כמשתמש, שיתוף האפליקציה) הינך נותן הסכמתך ואישורך, כי קראת והבנת תנאי שימוש אלו, והינך מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלו, כמו גם למדיניות הפרטיות של החברה המצויה בתנאי מדיניות הפרטיות – המצויה באפליקציה, כפי שיהיו מעת לעתה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולציית לכל הדינים, התקנות, הכללים וההוראות החלים בקשר לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והינך מאשר, כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. שימוש מתמשך באפליקציה יהוו הסכמה בהתנהגות לכל שינוי או עדכון בתנאים, ככל שיהיו.

 

שים לב, כי עצם השימוש באפליקציה מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש!

 

ברישום הצרכן ו/או ספק השירות לשירותי האפליקציה, מסכימים צרכני וספקי השירות לתנאי מדיניות פרטיות זו (מומלץ למשתמשים לקרוא את תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בטרם רישום לאפליקציה).

 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באפליקציה החברה.

 

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון.

 

1.       שימוש באפליקציה ובשירותים

 

1.1.    השימוש באפליקציה מותר לכל אדם בגיר אשר גילו הוא 18 שנים ומעלה ו/או לחברה (כל העושה שימוש באפליקציה, לרבות ספקי שירות ו/או צרכן/ני השירות, ייקרא להלן: "המשתמש").

 

1.2.    כל משתמש המבצע פעולה כלשהי באפליקציה, לרבות גלישה ו/או ביקור ו/או ביצוע רכישה מצהיר, כי עצם ביצוע הפעולה באפליקציה, מהווה הודיה, כי קרא תנאי שימוש זה, וכי הינו מסכים הסכמה מפורשת לתנאי התנאי שימוש והוראותיו, וכי פעולותיו יהיו כפופות להוראות המפורטות בתנאי שימוש זה, ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תנאי שימוש זה, ובכל מקרה לא תהיה למשתמש עילת תביעה אישית כנגד מי מעובדי ו/או מנהלי החברה.

 

1.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שימוש כל משתמש באפליקציה אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באפליקציה.

 

1.4.    טרם ביצוע פעולה כלשהי באפליקציה מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי שימוש השירות ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. ככל והמשתמש אינו מסכים לכל תנאי השימוש – עליו להימנע מכל שימוש באפליקציה.

 

1.5.    בתנאי שימוש זה ובכל הטקסטים המופיעים באפליקציה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. ניסוח הטקסט נעשה לצורכי נוחות בלבד, עמכם/ן הסליחה.

 

1.6.    האפליקציה פעילה בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בה שימוש בכל עת, ואולם מועדי מתן השירות, וכן מתן השירות בפועל הינו באחריות נותן השירות. עם זאת ייתכן והאפליקציה תהיה מושבתת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או בשל כל סיבה אחרת, ולמשתמש לא יהיו טענות בשל כך.

 

1.7.    מובהר בזאת, כי החברה רשאית לעדכן, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את השימוש ו/או הפעילות באפליקציה במלואה או בחלקה, וכן לשנות ו/או למחוק כל תוכן הנגיש באפליקציה  ו/או באמצעותה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

 

1.8.    בשימוש באפליקציה המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן (להלן: "הצהרות והתחייבויות המשתמש").

 

1.8.1.    כל מידע שסופק על ידו בקשר עם שימוש באפליקציה הינו נכון, מלא ומדויק.

1.8.2.    יעדכן בדבר כל שינוי שיחול במידע שסיפק.

1.8.3.    כי הינו בגיר, וכי ככל שאינו בגיר, השימוש באפליקציה נעשה בהסכמת הוריו ו/או האפוטרופוס שלו. שימוש באפליקציה מהווה הצהרה, כי אישור האפוטרופוס כאמור הושג, וכי המשתמש מורשה על ידו לקבלת גישה ו/או שימוש באפליקציה ו/או בשירותים.

1.8.4.    כי השימוש באפליקציה ו/או אספקת כל שירות כתוצאה משימוש באפליקציה אינו מהווה או גורם להפרת כל דין או התחייבות כלפי צד ג'. כל שימוש באפליקציה בשירותים ייעשה בכפוף להוראות כל דין, לרבות כשירותו ויכולתו של ספק השירות לספק שירותים דומים בתחום השיפוט בו הוא מבקש לספק את השירות וכשירותו ויכולתו של צרכן השירותים לצרוך את השירות האמור.

 

 

1.8.5.    כי לא מתנהל כנגדו כל הליך פלילי ואינו משוחרר בערבות בגין כל עבירה, לרבות ומבלי לגרוע, עבירת מין, התעללות בקטין או אלימות במשפחה. כי לא הוגשה תלונה, לא הוצא צו הרחקה ולא ננקטה כל פעולה משפטית אחרת נגדך, הקשורה באלימות, התעללות, הזנחה, הונאה, גניבה או כל עבירה אחרת הקשורה בסיכון ביטחונם ושלומם של אחרים, לרבות עבירות מין; וכן לא הורשעת בביצוע פשע מכל סוג שהוא, לרבות כל חטא או עוון מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע, כל עבירת מין, התעללות בקטין או אלימות במשפחה;

 

1.9.    בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאפליקציה, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות המשתמשות של החברה אשר פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00 עד 17:00 בטלפון שמספרו הוא: 0525906241, וכן בדוא"ל שכתובתו היא contact@bookitapp.co. מובהר בזאת, כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות המשתמשות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

 

1.10.  תנאי השימוש מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האפליקציה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

 

1.11.  כל שימוש באפליקציה באופן שאינו בלעדי יהיה כפוף לתנאים ולהוראות תנאי שימוש אלו.

          באחריות המשתמש להבטיח, כי כל העברה, שיתוף או שימוש אחר באפליקציה, הגורם הנוסף מודע לתנאים ומקבלם.

 

1.12   השימוש באפליקציה הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות לצרכים מסחריים, למעט לצורך פרסום על ידי ספקי השירות, ללא הסכמה מפורשת לכך בכתב ומראש מהחברה. אין לעשות כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים על ידי כל אדם או ארגון לשם גיוס, שידול, פרסום או יצירת קשר מכל סוג שהוא עם משתמשים למטרות העסקה, התקשרות בחוזה או כל מטרה עסקית אחרת שאינה המטרה לשמה פועלת החברה ולמטרתה משמשים האפליקציה ו/או השירותים, וזאת ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש מהחברה. המשתמש מסכים לא לעשות כל שימוש בתוכן על מנת ליצור קשר, לפרסם, לשדל או למכור דבר מה למשתמש אחר ללא הסכמתם המפורשת לכך.

 

2.       היעדר/הגבלת אחריות

 

2.1.    החברה אינה אחראית לנזק כלשהו, לרבות נזק לגוף ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק") שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהסתמכות על התוכן המופיע באפליקציה ו/או כתוצאה מהזמנה ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה ו/או שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, תשלום בעבור שירות ו/או כל תשלום אחר המתבצע באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, תשלום המתבצע על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באפליקציה על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאפליקציה ויגרום נזק.

 

2.2.    המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו במקרים בהם כל תשלום מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המשתמש ו/או בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות, בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוב'.

 

2.3.    המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאפליקציה.

 

2.4.    החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאפליקציה, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק, מכח עליון כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

 

2.5.    החברה לא תהא אחראית בכל הקשור לאפליקציה, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת אינטרנט או טלפון או פקסימיליה שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

 

2.6.    במקרה של שימוש רשלני ו/או זדוני ו/או כל שימוש פוגעני אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באפליקציה, רשאית החברה לחסום את גישתו של המשתמש לאפליקציה ולמנוע ממנו כל שימוש באפליקציה, והמשתמש ישא בכל אחריות לנזקי החברה ויהיה חייב לשפות את החברה וכל הקשור אליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרם לה.

 

          למען הסר ספק יובהר, כי החברה, באמצעות האפליקציה, מפגישה בין בעלי עסקים המציעים שירותים עם משתמשים שמבקשים שירותים אלו ואין החברה אחראית על טיב השירותים ועכל כל נזק שיגרם ע"י נותן השירות למבקש השירות.

 

2.7.    המשתמש מאשר ומסכים בזאת, כי החברה רשאית, אך בשום אופן אינה מחויבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לוודא כי מי המשתמשים עומד בהצהרות והתחייבויות המשתמשים, או בכל חלק מהן, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בשום אופן לא תישא החברה באחריות להבטיח את עמידת מי מהמשתמשים בהצהרות והתחייבויות המשתמשים, או בכל חלק מהן, ולא תישא בכל אחריות לאי השעיית, הפסקת או מניעת השימוש באפליקציה ובשירותים על ידי מי מהמשתמשים שאינם עומדים בהצהרות והתחייבויות המשתמשים.

 

2.8.    החברה מסירה כל אחריות בקשר לאפליקציה לרבות, כל אחריות לאיכות השירותים, התאמה למטרה שנתבקשה, או תכונות ומאפיינים מסוימים של התוכן או התכונות של המשתמשים או השירותים המסופקים או שנעשה בהם שימוש. כל שימוש בתוכן או מאפיינים יהיו באחריות הבלעדית של המשתמש באותם מאפיינים.

 

2.9.    החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לכל בעיות או תקלות טכניות בחומרה שדרכה יעשה שימוש באפליקציה ו/או בטכנולוגיה הנלווית לה, אשר ייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה או מהורדת כל חומרים הקשורים בהם. יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית, בשום נסיבות, על  כל פעולה או התנהגות של צד ג', לרבות של משתמשים, בין אם און-ליין (online) או אוף-ליין (offline), ומפעילי אתרים ו/או אפליקציות חיצוניים.

 

2.10.  החברה, ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה, שותפיה או מי שפועל מטעמה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש באפליקציה ו/או בשירותים או קשורה בהם או בחוסר יכולת להשתמש בהם או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של האפליקציה ו/או השירותים,  או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות של החברה או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכותך על התוכן של האפליקציה ו/או השירות, ובכלל זה, אך לא רק, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם האפליקציה ו/או השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, לרבות דרך שירות הצ'ט העומד לשימוש המשתמשים, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן שלך באפליקציה ו/או בשירותים, מחיקתו, חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו. כל זאת, בין אם הנזקים היו נצפים או שלאו ובין אם החברה הייתה מודעת לנזק שיכול להיגרם.

 

3.       היעדר אחריות לשירות המוזמן

 

3.1.    המשתמש מאשר ומסכים, כי האפליקציה פועלת אך ורק כגורם מתווך בין ספק השירות ורוכש השירות, וכי החברה, בין אם באמצעות האפליקציה ובין אם בכל דרך אחרת, אינם מהווים, בשום מקרה, ספק לצרכנים.

 

3.2.    האפליקציה מאפשרת ביצוע הזמנה של שירותי שונים על ידי הפגשת צרכני השירות עם מי ספקי השירות. החברה אינה מעסיקה את ספקי השירות ישירות, כקבלן כוח אדם, כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, או בכל דרך אחרת, אינה מתחייבת לאספקת שירותים בעצמה, ואינה מתחייבת לספק למשתמשים תעסוקה.

 

3.3.    המשתמש מאשר ומסכים כדלקמן:

 

3.3.1.    החברה אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בין ספק השירות לצרכן השירות.

3.3.2.    החברה איננה מעסיקה, ממליצה או תומכת במי מהמשתמשים באפליקציה ו/או בשירותים, או בכל צד אחר הקשור בהם, ואין לה כל יכולת לשלוט או להכווין את פעולותיהם או מחדליהם של מי מהמשתמשים, לרבות בכל הקשור משתמשים בהרשמתם ו/או שימושם באפליקציה ו/או בשירותים.

3.3.3.    החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא בנוגע לאיכות השירותים והטיפול שיספק מי מספקי השירות או בנוגע להתקשרויות בין המשתמשים.

3.3.4.    כי השימוש באפליקציה ובשירותים הינם באחריותו הבלעדית, והינו האחראי הבלעדי להעריך ולקבוע על פי שיקול דעתו עם מי מהמשתמשים האחרים הוא בוחר להתקשר, אילו הצעות ממשתמשים אחרים הוא בוחר לקבל ואילו שירותים יבחר לספק לאילו צרכנים או אילו שירותים תבחר לצרוך מאילו ספקים.

 

3.4.    החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד ו/או הוצאה, בין אם נזקי רכוש ו/או נזקי גוף ו/או כל נזק אחר, אשר נגרם כתוצאה מהזמנת השירות ו/או טיב השירות ו/או התנהלות ספק השירות ו/או צרכן השירות ו/או כתוצאה מביצוע או אי-ביצוע בדיקות או אספקת שירותים כאמור, וכי המשתמשים יהיו אחראיים זה כלפי זה באופן ישיר ובלעדי לכל נזק שהוא.

 

3.6.    בכל מקרה שתיתבע החברה על פי דין על ידי כל גורם בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי, אשר נגרם כתוצאה מהתנהלות ספק השירות ו/או צרכן השירות ו/או כתוצאה מאי אספקת השירות, תעמוד לו זכות תביעה מלאה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או כל תשלום שיאלץ לשאת בגין אותה התנהלות.

3.5.    החברה לא תישא בכל  אחריות בקשר עם פעולות מי מהמשתמשים או כל צד ג' העושים, או אשר עשו, כל שימוש שהוא בשירותים ו/או באפליקציה. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקות רקע בנוגע למי מהמשתמשים. החברה לא תישא בכל אחריות בגין ביצוע או אי ביצוע בדיקות או אספקת שירותים כאמור, לא תישא בכל אחריות לטיב או דיוק המידע המתקבל בקשר עם הבדיקות או השירות כאמור.

 

3.6.    מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בנזק העולה על סכום התשלום בגין התשלום שיבוצע בגין שירות על ידי המשתמש.

 

4.       היעדר בלעדיות

 

          המשתמש מאשר ומסכים, כי החברה אינה מספקת את השירותים, וכי היא להציע שירותים של ספקים שונים, אשר יתכן ויהיו מתחרים עסקיים האחד של השני, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כפי שיהא מעת לעת.

 

5.       חשבון משתמש

 

5.1.    לצורך שימוש באפליקציה יש להירשם לשירות האפליקציה ולפתוח חשבון משתמש, אשר יכול להתבצע באמצעות קישור חשבון הדואר האלקטרוני שלך ("המייל") לאפליקציה, קישור חשבון הפייסבוק (Facebook) האישי שלך ("חשבון הפייסבוק") לאפליקציה ו/או פתיחת חשבון ייעודי באפליקציה עצמה (להלן: "חשבון משתמש") ובכל מקרה תידרש הזנת מס' הטלפון של המשתמש.

 

5.2.    לצורך פתיחת לפתוח חשבון משתמש, על המשתמש לספק מידע אמין, מלא ומדויק ולעדכן את המידע שסיפק מעת לעת, ככל שחלים בו שינויים. ככל שייפתח חשבון באמצעות חשבון חיצוני (מייל או פייסבוק) מצהיר ומאשר המשתמש, כי הינו הבעלים החוקי והיחיד של אותה חשבון, וכי לו הסמכות הבלעדית לעשות בו שימוש כאמור, ובאחריותו הבלעדית לבדוק למול צד שלישי, כי באפשרותו לעשות שימוש כאמור. המשתמש מאשר ונותן את הסכמתו לסנכרון וקישור בין חשבון המשתמש למידע האישי הפומבי של המשתמש במייל או בחשבון הפייסבוק, כהגדרת מידע זה בהגדרות המשתמש במייל או בפייסבוק ("המידע האישי"), וכן לפרסומו, שיוכו ושמירתו על ידי החברה.

 

5.3.    המשתמש יבחר סיסמה לבחירתו (הכפופה לדרישות אבטחה של החברה), אשר תאפשר גישה לחשבון המשתמש. באחריות המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה והמידע שבחשבן המשתמש שלו, ומתחייב שלא להעבירם לצד שלישי, והחברה לא תישא בכל אחריות לכל הפסד, נזק, אובדן, הפסד או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, אשר ייגרם לאיזה מהמשתמשים או לכל צד ג' שהוא כתוצאה משימוש שלא בהרשאה ו/או בסיסמה על ידי צד שלישי ו/או כתוצאה מכל שימוש אשר אינו ממלא אחר כל תנאי השימוש.

 

          מובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי אחר, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מסנכרון וקישור בין החשבון החצוני לחשבון המשתמש באפליקציה ו/או לצד שלישי ו/או בגין שיוך או שמירת המידע האישי כאמור.

 

5.4.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את המידע האישי או חלק הימנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת, אולם אינה מתחייבת או מחויבת לעשות כן, ולא תישא בכל אחריות בגין המידע האמור.

5.5.    המשתמש מתחייב לעשות שימוש בזהותו האמיתית בלבד, וכי כל מסירת מידע שיקרי ו/או שימוש בפרטיו של אדם אחר תהא באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה לא תהא אחראית לכל פגם, נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, מכל סוג שהוא (לרבות בתקשורת או העברת או קבלת מידע ומסרים בין משתמשים), שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, הנובע במסירת מידע שגוי על ידי משתמש.

 

5.6.    המשתמש מתחייב לדווח באופן מיידי וללא כל דיחוי עם קרות כל אחד מן המקרים כדלקמן:

 

5.6.1.    טעות שהתגלתה לו בפרטים שמסר ו/או על כל פעילות לא מורשית שנעשתה בחשבונו.

5.6.2.    שינוי פרטים יזום על ידי המשתמש.

5.6.3.    חשבונו נפרץ.

5.6.4.    ברצון המשתמש, כי החברה תחסום את חשבונו.

 

5.7.    המשתמש מתחייב לבצע שימוש הולם וחוקי באפליקציה ולמלא אחר מלוא תנאי השימוש, בין אם בשימושו האישי ובין אם בשימוש על ידי צד שלישי שהמשתמש הרשה לו לעשות שימוש בחשבון המשתמש שלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את אופן השימוש באפליקציה ו/או בשירותים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם אינה מתחייבת לעשות כן ואינה יכולה לשלוט בכל שימוש כאמור.

 

          המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות לשימוש בלתי הולם לא חוקי או שאינו ממלא אחר תנאי השימוש במלואם, בחשבון המשתמש שלו, לרבות כל תוכן אשר הועבר, הועלה, קושר, התקבל או אוחסן או סופק, למעט אם ביצע דיווח בהתאם לסעיף 5.6 לעיל.

 

6.       חידוש וביטול רישום

 

6.1.    משתמש רשאי להפסיק את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים בכל עת ומכל סיבה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו. הפסקת שימוש באפליקציה תתבצע באמצעות הסרת האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד בו הוא מותקן. יודגש, כי החזקת חשבון המשתמש באפליקציה אינה מוגבלת בזמן מראש.

 

6.2.    יודגש, כי הסרת האפליקציה ממכשיר הטלפון אין משמעותה מחיקת ו/או הסרת חשבון המשתמש, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות ו/או תוכן אחר הקשור באפליקציה ו/או בשירותים למכשיר הטלפון הנייד בו הייתה מותקנת האפליקציה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש נותן הסכמתו הבלתי חוזרת לאמור.

 

6.3.    לצורך מחיקת חשבון באופן מוחלט על המשתמש ליצור קשר עם החברה בדוא"ל שכתובתו contact@bookitapp.co בבקשה למחיקת החשבון כאמור. במקרה של בקשה למחיקת חשבון כאמור תעשה החברה מאמצים  סבירים כדי למחוק את המידע הקיים בחשבון המשתמש, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע כאמור במערכות הגיבוי שלנו ככל שהדבר דרוש לה על מנת לסיים את התקשרותה על המשתמש או לצורך שימוש בהתאם לתנאי השימוש.

 

6.4.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישת המשתמש לאפליקציה ולהפסיק את שימושו בהם  בכל עת ומכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כפי שיהא מעת לעת וללא כל הודעה מראש, ולא תעמוד למשתמש האמור או לכל משתמש אחר, כל טענה או דרישה בעניין זה כנגד החברה או מי מטעמה. אין לעשות כל שימוש באפליקציה ובשירותים לאחר הפסקת, חסימת או השעיית הגישה של המשתמש.

 

          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה  אינה אחראית, והמשתמש פוטר בזאת את החברה ומי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהם, שעניינם חילוקי דעות, טענות, תביעות, נזק או הפסד, הנוגעים במישרין או בעקיפין לסגירת חשבונו של המשתמש.

 

6.5.    במקרה של מחיקת חשבון כאמור בסעיף 6.4 לעיל, לא ניתן יהיה לפתוח החשבון מחדש, וככל שברצון המשתמש להפעילו, עליו לפתוח חשבון חדש.

 

 

7.       קניין רוחני

 

7.1.    כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות הכלכליות, פטנטים וזכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, לוגו החברה, תוכן האפליקציה, הזכויות המוסריות, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאפליקציה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, אופן הצגת האפליקציה, עריכת האפליקציה ועריכתו של המידע המופיע באפליקציה והאפליקציה, בין אם רשומים ובין אם לאו, שייכות לחברה ויישארו בבעלותה הבלעדית של החברה בכל עת. בכל התייחסות לשימוש בתנאי שימוש אלו, יפורשו המכירה או הרכישה כאמור כזכות להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים בהתאם לאמור בתנאים לעיל בלבד.

 

7.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה, וכל הכלול בו, לרבות המידע הכלול בו, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה וכל דבר אחר הנו בבעלותה הבלעדית של החברה.

 

7.3.    מובהר למשתמש, והמשתמש מסכים לכך, כי אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להתאים את התוכן המופיע באפליקציה, במלואו או בחלקו לצורך כל שימוש ו/או כל פעולה אחרת, שלא לטובת החברה, ללא קבלת אישור החברה בכתב ומראש.

 

7.4.    החברה מדגישה, כי אינה בעלת זכויות בעלות והקניין הרוחני בכל התוכן הקיים באפליקציה, ויתכן, כי חלק מן התוכן המוצג באפליקציה, לרבות תמונות, הינו בבעלות של צד שלישי, אשר העניק לחברה רישיון שימוש בו, וכי השימוש בו כפוף לתנאי הרישיון. החברה אינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באפליקציה והמשתמש מאשר, כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

 

7.5.    החברה עושה כל שביכולתה למנוע פגיעה בזכויות צד שלישי ונוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להימנע מהפרת כל זכות של צד שלישי. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי, הרי שפגיעה זו נעשתה בתום לב וניתן לדווח לחברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא"ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.

 

7.6.    על משתמש המעלה, משתף, מפיץ, מקשר או הופך בכל צורה אחרת מידע או תוכן אחר לזמין באמצעות שימוש באפליקציה האחריות הבלעדית לוודא, כי ניתן לעשות שימוש כאמור במידע או בתוכן האמורים, וכי שימוש כאמור אינו מפר כל זכויות שהן, לרבות זכויות צדדים שלישיים. מובהר בזאת, ומובן למשתמש, כי החברה לא תהא אחראית בשום באופן  לשמירה או הגנה על הזכויות בתכנים אלו, לרבות לעמידתם בהוראות הדין או אי הפרתם זכויות כלשהן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו על ידי מידע או תוכן, או שימוש בהם, כאמור, והמשתמש מאשרים ומסכימים לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות שייגרם בגין גרימת נזק, הפסד, אובדן או הוצאה כאמור.

 

8.       הגבלות

 

8.1.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות, בין בעצמו ובין באמצעות צד ג', כדלקמן:

 

8.1.1.    לבצע הנדסה הפוכה (reverse engineering) או לנסות לפענח את הקוד של האפליקציה ו/או השירותים.

8.1.2.    לפעול להשגת גישה לאפליקציה, לחשבונות משתמשים, לרבות חשבונות חיצוניים, או לחומרה סללורית/מחשב, מערכת טלפונית או רשתות המחוברות לאפליקציה, ללא הרשאה.

8.1.3.    לפתח או לסייע בפיתוח תוכנת צד ג' כלשהי או אמצעי אחר או תוכנת אוטומציה שתפריע או תשבש את פעילות האפליקציה ו/או השירותים.

8.1.4.    להעתיק, לשנות, או ליצור יצירה נגזרת מהאפליקציה, השירותים או כל תוכן הכלול באפליקציה או בשירותים.

8.1.5.    לעשות כל שימוש בלתי חוקי באפליקציה ו/או בשירותים או להתקשר עם משתמשים אחרים לכל מטרה בלתי חוקית כאמור.

8.1.6.    לעשות כל שימוש באפליקציה בניגוד להוראות לחוק, לרבות תוך פרסום, הפצת, שיתוף או העברה בכל אופן אחר תוכן שאינו חוקי או שהינו פוגעני.

8.1.7.    לפעול להשבתת או עקיפת אמצעי האבטחה באפליקציה, או השגת גישה לאמצעי השליטה באפליקציה.

8.1.8.    לאסוף מידע הנוגע למשתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת מראש של החברה והמשתמשים כאמור.

8.1.9.    להימנע מהפצה ו/או שיתוף ו/או העברת תוכן ויזואלי ו/או כל מידע, הכוללים בתוכם ו/או אשר יש בהם משום הפרת זכויות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של כל צד ג'; הכולל תכני שטנה, לשון הרע, תכנים לא הגונים או פוגעניים, מידע הכולל וירוסים או תוכנה מזיקה אחרת, יכביד על התשתיות של החברה באופן לא סביר. החברה שומרת בידה את הזכות להסיר, למנוע גישה או למחוק לצמיתות כל תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הודעה מראש. החברה לא תישא באחריות לגבי התוכן או כל פרט אחר שיסופק, יפורסם, יועלה, ישותף או יופץ באפליקציה על ידי משתמשים.

8.1.10.  המשתמש מעניק לחברה רישיון חינם, לצמיתות, לעשות כל שימוש, לרבות העברה, העתק והפצת התוכן בכל דרך שתימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

9.       תשלום

 

9.1.    פתיחת חשבון ורישום לשירות האפליקציה יכול ויהיה כרוך בתשלום ויכול ויהיה ללא עלות, בהתאם להחלטת החברה, ובהתאם לשימוש המבוקש באפליקציה. במקרה של פתיחת חשבון ללא עלות, והחלטת החברה לשינוי מדיניות וגביית תשלום בעבור החשבון, יובא הדבר לאישורו של המשתמש והסמכתו להמשך שימוש בתשלום. היה ולא יהיה המשתמש מעוניין לשלם עבור החשבון, לא יתאפשר לו לבצע שימוש באפליקציה.

9.2.    עבור השירותים שמספקים ספקי השירות ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

         

א.  תשלום שמועבר ישירות בין המשתמשים, בכל דרך ומועד שיוסכם בניהם.

ב.  תשלום דרך האפליקציה: החברה תעמיד בעתיד לרשות המשתמשים את שירותיה של חברת סליקה חיצונית ("חברת הסליקה") כחלק מהשירותים אותם מציעה החברה, על מנת לאפשר למשתמשים לבצע תשלום עבור שירותי השמרטפות באמצעות כרטיס אשראי. לאחר אישור התשלום במועד ביצוע התשלום, תישלח לכתובת המייל הקיימת בחשבון המשתמש שלו, קבלה עבור התשלום כאמור. הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם תחליט החברה אחרת. בבחירתך לבצע תשלום באמצעות כרטיס האשראי הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת הקבלה למייל כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת כתובת מייל שגויה או מטעה, תחול עליך בלבד. לאחר ביצוע התשלום על ידי צרכן השירות, תעביר חברת הסליקה את התשלום לזכות חשבונו של ספק השירות והוא יוכל למשוך את התשלום על ידי עדכון פרטי כרטיס אשראי על שמו.

 

9.3.    יובהר, כי על אף העובדה, כי החברה גובה תשלום באמצעות אשראי בגין שימוש ספקי השירות ו/או המשתמש באפליקציה, החברה איננה צד לעסקה בין המשתמשים, היא איננה גובה כל תשלום מצידה, אינה מעבירה את התשלום דרך חשבונותיה, ושירותי הסליקה מסופקים על ידי חברה חיצונית. האפליקציה מאפשרת גישה אל שירותי הסליקה, והיא משמשת כפלטפורמה בלבד לאספקת השירותים כחלק מהיותה מתווכת בין המשתמשים. על כן, אין ולא תהיה לחברה כל אחריות לגבי מועד או גובה התשלום שהועבר בין המשתמשים. האחריות לכל תשלום, לרבות העברתו וקבלתו תהיה על המשתמשים עצמם ועל חברת הסליקה בלבד.

 

9.4.    מיסים – כפי שהובר לעיל, החברה איננה צד להעברת התשלומים בגין העסקאות והשירותים המסופקים בין המשתמשים, על כן, אין לה כל חובה או אחריות לדווח על גובה התשלומים או תדירותם לרשות המיסים, ואינה אחראית לבצע ניכוי מס במקור מהתשלומים המסופקים בין המשתמשים. החובה לתשלום מס או כל תשלום חובה אחר הקשור באספקת שירותי השמרטפות הינה באחריותם הבלעדית של המשתמשים.

 

10.     קישורים

 

10.1.  האפליקציה עשויה לכלול קישורים או תוכן קשור מאתרים קשורים, מפרסמים, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי גורמים שלישיים מסחריים או אחרים.

10.2.  החברה אינה ערבה, לאמינות של פרסומות צד ג' ואינה תומכת בתוכן של פרסומות צד ג'.

10.3.  החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל עילה הנובעת מהסתמכות המשתמשים על תוכן ההודעות המפורסמות באפליקציה. מודגש בזאת כי פרסום תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי על ידי החברה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכישת המוצרים או השירותים המפורסמים.

10.4.  ככל שהתוכנה כוללת קישורים לשירותים או אתרים, אשר אינם מופעלים או מנוהלים על ידי החברה, החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהיא אשר נובעת מהסתמכות של המשתמשים על התוכן הקיים בהם.

10.5.  כל שימוש בשירותים או אתרים קשורים כאמור לעיל, ייעשה באחריותם הבלעדית של המשתמשים ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים והשירותים כאמור.

 

11.     חובת שיפוי וזכות תביעה לחברה

 

          מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, המשתמש מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את החברה ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים, ככל שיהיו, אשר מציגים פרסומות באפליקציה, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד, או אחריות שנובעים  מכל הפרה מצידו של תנאי השימוש לעיל. לאור העובדה כי השימוש באפליקציה ו/או השירותים ניתן לך, כמשתמש, בחינם, שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שתיגרם לחברה, לעובדיה, לנושאי המשרה שלה, למנהליה או לסוכניה כתוצאה מהפרתך את תנאי השימוש לעיל, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין.

 

12.     הסכמה לדיוור ישיר ומשלוח תוכן פרסומי

 

12.1.  באישור תנאי השימוש נותן המשתמש הסכמתו המפורשת לחברה לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר – הודעות טקסט (SMS), הודעות דוא"ל, באמצעות הטלפון, בפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או כל דרך אחרת (להלן: "דיוור ישיר") לשלוח לו תוכן פרסומי של החברה ולהציע לו שירותים, מוצרים והטבות שונות של החברה אשר ניתנים במסגרת השימוש בשירותי החברה ובאתר.

          הסכמה זו תישאר בתוקפה כל עוד לא ביקש המשתמש באופן פוזיטיבי הסרתו מרשימת התפוצה.

 

12.2.  כן נותן המשתמש הסכמתו ברישומו לאתר ובאישור תנאי השימוש, לקבל, מעת לעל ולפי שיקול דעת החברה, "הודעות דחיפה" (push notifications)  למכשיר הטלפון הנייד בו מותקנת האפליקציה של החברה, אשר יכללו תוכן פרסומי והצעות לרכישת מוצרים מהחברה ו/או כל הודעה אחרת (להלן: "דבר פרסומת").

 

12.3.  פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:

 

א.  שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בהודעות טקסט לנייד, בהודעות דוא"ל בדרך ממוחשבת או בכל באמצעי אחר).

ב.  צרכים פנימיים, כגון טיפול בתלונות ו/או ביקורות פנימיות.

ג.   צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו.

ד.  מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

 

12.4.  החברה רשאית, למטרות שלעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

12.5.  ידוע למשתמש, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.

 

12.6.  המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, כי בהסכמתו לתנאי השימוש, הינו נותן הסכמה לקבלת דיוורים שהינם "דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

 

          הסכמה זו הינה לקבלת האמור בכל דרך אפשרית המורטת לעיל, בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות.

          המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שבאפשרותו לבטל בכל עת את האפשרות לקבל את הודעות דיוור ישיר באמצעות שימוש באפשרות ההסרה, וכן להפסיק קבלת הודעות דחיפה באמצעות שינוי הגדרות בטלפון האישי.

 

13.     שונות

 

13.1.  על תנאים אלה, האפליקציה ו/או השירותים יחולו חוקי מדינת ישראל והדין החל בה.

 

13.2.  על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.

          החברה והלקוח מצהירים, כי יעשו כל מאמץ על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייפתר מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

13.3.  שינוי ו/או התאמה ו/או ביטול של סעיף מסעיפי תנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי השימוש ו/או באותה הוראה ספציפית.

 

13.4.  כל שימוש באפליקציה ו/או באתר, מכל סוג שהוא, ותנאים אלה, אין בהם כדי ליצור כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד- מעביד, סוכנות או זיכיון בין החברה למשתמש ו/או לספק השירות.

 

13.5.  השימוש באפליקציה נועד להנאת ותועלת המשתמש ו/או ספק השירות, ומתן האפשרות לשימוש באפליקציה מהווה את התמורה היחידה והבלעדית שזכאי המשתמש ו/או ספק השירות לקבל מאת החברה, וההסכמים השונים אותם מאשר המשתמש ו/או ספק השירות עם רישומו לאפליקציה מהווים את ההסכם היחידים בין החברה למשתמש ו/או ספק השירות.

 

13.6   כל הודעה שתשלח החברה, בין אם לבחירתה ובין אם ע"פ דרישת החוק, תיעשה לפרטים שסופקו על ידי המשתמש בעת רישומו לאפליקציה, לאחת מהן לבחירת החברה, והמשתמש ונותן השירות נותנים הסכמתם הבלתי חוזרת לכך.

 

13.7.  מובהר למשתמש ו/או לספק השירות,  כי על אף מאמצי החברה להבטיח שימוש מאובטח באפליקציה, אין באפשרותה להבטיח הגנה מוחלטת, וכי לא תישמע על טענה מצד המשתמש ו/או ספק השירות בין כך.

 

13.8.  השימוש באפליקציה הינו על דעת המשתמש ו/או ספק השירות ובאחריותו בלבד, והינו נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת משימושו באפליקציה. החברה אינה מעמידה כל התחייבות ו/או מצג באשר לשימוש באפליקציה.

 

14.     תמיכה

 

          כל משתמש ו/או ספק שירות משתמשים יכול ליצור קשר עם החברה בנוגע לכל תמיכה שנדרשת במסגרת השימוש באפליקציה על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת contact@bookitapp.co.

 

 

 

עדכון אחרון – מרץ 2018

 

מדיניות פרטיות– אפליקציית "בוקאיט" ("BOOKIT")

 

1.       מדיניות פרטיות

 

1.1.    מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, אשר יחדיו מהוות הסכם בין צרכני וספקי השירות לבין החברה, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

 

          במדיניות פרטיות זו ובכל הטקסטים המופיעים באפליקציה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. ניסוח הטקסט נעשה לצורכי נוחות בלבד, עמכם/ן הסליחה.

 

1.2.    האפליקציה (יישומון) "בוקאיט" ("BOOKIT") המופעלת ומנוהלת על ידי חברת Bookit (להלן: "האפליקציה" ו/או "החברה") מספקת פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת, לספקי שירות שונים (להלן: "ספקי שירות") להציע שירותיהם השונים למשתמשים הרשומים באפליקציה (להלן: "המשתמש/ים" ו/או "צרכן/ני השירות"), ולתאם בין נותן השירות למשתמש מועד לקבלת שירות, וכן מספקת פלטפורמת תשלום באשראי (להלן: "האפליקציה").

 

1.3.    החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים וספקי השירות על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר.

 

1.4.    החברה מכבדת את פרטיות המידע האישי של צרכני וספקי השירות (להלן "מידע אישי") המתקבל באמצעות השימוש האפליקציה, כאשר מטרת מדיניות הפרטיות זו הינה להודיע ולהסביר באופן כללי כיצד נאגר המידע האישי, שימושו ודרך פרסומו.

 

          ברישום הצרכן ו/או ספק השירות לשירותי האפליקציה, מסכימים צרכני וספקי השירות לתנאי מדיניות פרטיות זו (מומלץ למשתמשים לקרוא את תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בטרם רישום לאפליקציה).

 

1.5.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר החברה.

 

          שים לב, כי עצם השימוש באפליקציה מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר!

 

 

2.       צדדים שלישיים

 

2.1.    ישנם מספר מקומות באפליקציה, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.

 

2.2.    כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהחברה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, החברה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.

 

2.3.    החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון " Cookies" (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב – " Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

2.4.    בכל מקרה החברה אינה אחראית לשימוש והגילוי של מידע על ידי הצדדים השלישיים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים.

 

3.       שימוש ב"Cookies"

 

3.1.    החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר ו/או באפליקציה, תוך שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף את המידע.

 

3.2.    מידע כאמור לעיל משמעותו אינטרנט סלולארי, כתובת  IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות"(cookies)  שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.

 

3.3.    עוגיות:  (Cookies)כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

 

3.4.    החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons),  אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

 

 

4.       הסכמה לדיוור ישיר ומשלוח תוכן פרסומי

 

4.1.    באישור מדיניות הפרטיות נותן המשתמש הסכמתו המפורשת לחברה לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר – הודעות טקסט (SMS), הודעות דוא"ל, באמצעות הטלפון, בפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או כל דרך אחרת (להלן: "דיוור ישיר") לשלוח לו תוכן פרסומי של החברה ולהציע לו שירותים, מוצרים והטבות שונות של החברה אשר ניתנים במסגרת השימוש בשירותי החברה ובאתר.

          הסכמה זו תישאר בתוקפה כל עוד לא ביקש המשתמש באופן פוזיטיבי הסרתו מרשימת התפוצה.

 

4.2.    כן נותן המשתמש הסכמתו ברישומו לאתר ובאישור תנאי השימוש, לקבל, מעת לעל ולפי שיקול דעת החברה, "הודעות דחיפה" (push notifications)  למכשיר הטלפון הנייד בו מותקנת האפליקציה של החברה, אשר יכללו תוכן פרסומי והצעות לרכישת מוצרים מהחברה ו/או כל הודעה אחרת (להלן: "דבר פרסומת").

 

4.3.    פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:

 

א.      שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בהודעות טקסט לנייד, בהודעות דוא"ל בדרך ממוחשבת או בכל באמצעי אחר).

ב.       צרכים פנימיים, כגון טיפול בתלונות ו/או ביקורות פנימיות.

ג.       צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו.

ד.       מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

 

4.4.    החברה רשאית, למטרות שלעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

4.5.    ידוע למשתמש, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.

 

4.6.    המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, כי בהסכמתו לתנאי תקנון זה ותנאי השימוש, בין באתר ובין באפליקציה, הינו נותן הסכמה לקבלת דיוורים שהינם "דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

 

          הסכמה זו הינה לקבלת האמור בכל דרך אפשרית המורטת לעיל, בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות.

          המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שבאפשרותו לבטל בכל עת את האפשרות לקבל את הודעות דיוור ישיר באמצעות שימוש באפשרות ההסרה, וכן להפסיק קבלת הודעות דחיפה באמצעות שינוי הגדרות בטלפון האישי.

 

 

5.       מדיניות לגבי ילדים מתחת לגיל 16

 

5.1.    השימוש באפליקציה מותר למשתמשים מעל גיל 16, למעט במקרים בהם ניתן אישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, כמפורט בתנאי השימוש. כל מידע הנקלט ממשתמשים שגילם מתחת לגיל האמור, נקלט שלא במודעות החברה, וככל שיתגלה לחברה האמור, תעשה החברה כל מאמץ סביר למחיקת מידע זה ממערכותיה. בכל מקרה לא תישא החברה בכל אחריות באשר למידע זה.

 

6.       מידע הנקלט באפליקציה והשימוש בו

 

6.1.    החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר ו/או באפליקציה.

 

6.2.    החברה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

 

6.3.    עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

 

6.4.    מידע אישי – מובהר לצרכני וספקי השירות, כי במהלך שימוש באפליקציה ו/או באתר ייתכן שייקלט במאגרי החברה מידע אישי, אשר יישמר על ידי החברה. מידע זה יכול ויכלול פרטים על זהות הצרכן ו/או הספק, לרבות שם, מספר חשבון המשתמש באפליקציה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ותמונות. ייתכן שהמידע ייקלט באמצעות צרכני וספקי השירות עצמם, או באמצעות צרכני וספקי שירות אחרים שישתפו מידע אישי כאמור.

 

6.5.    מידע שאינו אישי – מובהר לצרכני וספקי השירות, כי במהלך שימוש באפליקציה ו/או באתר ייתכן שייקלט במאגרי החברה מידע שאינו אישי, אשר יישמר על ידי החברה, לרבות היסטורית השימוש וכיוצא בזה.

 

6.6.    מידע נוסף - מובהר לצרכני וספקי השירות, כי במהלך שימוש באפליקציה ו/או באתר ייתכן שייקלט במאגרי החברה מידע נוסף, אשר יישמר על ידי החברה, לרבות תאריך ושעת שימוש באפליקציה, כתובת IP, מידע על פלטפורמת הגלישה (סוג, שפה וכו'), מערכת ההפעלה, מיקום, ומקור פרסום לינק לשימוש באפליקציה.

 

6.7.    שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים מהווה הסכמה של צרכני וספקי השירות לספק מידע לחברה ולכך שמידע זה ישמר בחזקת החברה. במידה וצרכני וספקי השירות מסרבים לספק מידע כאמור, הם אינם מורשים להשתמש באפליקציה ובשירותים המוצעים.

 

6.8.    החברה לא תעשה כל שימוש במידע למעט לצרכיה הפנימיים, ומתחייבת שלא למכור, ו/או להשכיר את המידע האישי לצדדים שלישיים אלא אם כן נתקבלה הסכמה מפורשת של צרכני וספקי השירות.

 

6.9.    באמצעות עיבוד המידע הנקלט ו/או נשמר באפליקציה, ייתכן וייאסף מידע סטטיסטי (להלן "מידע סטטיסטי") כגון: מידע אנונימי על איך צרכני וספקי השירות משתמשים באפליקציה ובשירותים המוצעים. מידע סטטיסטי עוזר לחברה בהבנת מגמות וצרכי משתמשי האפליקציה וזאת במטרה לשפר את האפליקציה והשירותים המוצעים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא ניתן לקישור למידע אישי של צרכני וספקי השירות. ייתכן והחברה תשתף מידע סטטיסטי עם צדדים שלישיים ולצרכים מסחריים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6.10.  מובהר לספקי וצרכני השירות, כי החברה תגלה כל מידע שברשותה במקרה בו החברה תידרש לכך ע"י כל גורם מורשה על פי חוק, לרבות על פי צו בית משפט ו/או כל רגולציה ו/או כל גורם מוסמך אחר.

 

6.11.  במקרה של שינוי בעלות ו/או הרכב הבעלות בחברה, יועבר כל מידע המצוי בידי החברה, יחד עם רישיון השימוש, לבעלים החדשים.

 

6.12.  לפי שיקול דעת החברה, במקרה בו יהיה צורך להגן על האפליקציה או השירותים המוצעים, על הזכויות או הנכסים של החברה או זכויותיהם של צדדים שלישיים, תגלה החברה כל מידע שברשותה, לרבות גילוי לצורכי צד שלישי, לצורך איתור מפר מדיניות הפרטיות ונקיטת הליכים נגדו. שימוש באפליקציה מהווה הסכמה של צרכני וספקי השירות לגילוי מידע על צרכני וספקי השירות לרשויות אכיפת החוק, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ככל שהחברה מאמינה שגילוי כזה נצרך וראוי.

 

6.13.  ייתכן וכל מידע המצוי ברשות החברה יועבר לרשות ספקי שירות חיצוניים עמם החברה עובדת, תוך הגבלת ספקי השירות החיצוניים משימוש במידע למטרות שאינן נתינת שירותים לחברה.

          יודגש, כי יתכן ומיקום ספקי השירות החיצוניים הינו באזור שיפוט אחר מאזור שיפוט של החברה, הצרכנים ו/או ספקי השירות, ועל כן יחול עליהם דין אחר המספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט של החברה, צרכני וספקי השירות.

 

7.       כללי

 

7.1.    כחלק מהשימוש בשירותי האפליקציה, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי החברה ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא"ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי החברה.

 

7.2.    בעת השימוש באתר או באפליקציה, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר או באפליקציה, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

 

7.3.    החברה שומרת טוקן של כרטיס האשראי, בתקן PCI, המאפשר למשתמש לבצע רכישות באתר ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי כרטיס האשראי. לצורך זה מתבצע תהליך טוקניזציה במסגרתו עם הזנת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, פרטי הכרטיס מוצפנים ואינם נשמרים במאגר המידע של החברה למעט 4 הספרות האחרונות של הכרטיס, תוקף הכרטיס וכן טוקן המשמש לשחזור פרטי הכרטיס בלבד".

 

7.4.    התמונות באפליקציה הינן להמחשה בלבד.

 

7.5.    באפשרות המשתמשים באפליקציה, הן ספקי השירות והן צרכני השירות לפנות אל החברה בכל שאלה הנוגעת למדיניות הפרטיות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת contact@bookitapp.co.

 

8.       סמכות שיפוט והודעות

 

8.1.    על מדיניות פרטיות אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.

 

8.2.    החברה והלקוח מצהירים, כי יעשו כל מאמץ על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייפתר מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

 

 

  

 

 

עדכון אחרון – מרץ 2018